Προκήρυξη θέσης Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                    Πάτρα    22  /  11  / 2018
                                                                                                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                              ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                          ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσης Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Ελληνικής Εκπαίδευσης».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1324/9-11-2018 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6ΤΑΗ469Β7Θ-Ζ9Υ                 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 9035

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση  είναι η    23   /  1   / 2019

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των παρακάτω Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mails που αναγράφονται:

Παιδαγωγικό Τμήμα   e-mail: apostolm@upatras.gr
Δημοτικής Εκπαίδευσης        Ιστότοπος: www.elemedu.upatras.gr  
                                     τηλ.: 2610-969700-3/969704

                                                          

                                                                                                                 Η Πρύτανις

                                                                                                    ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Κατηγορία: 
Χρήστες: