Σίτιση φοιτητών/τριών ακαδ. έτους 2018-2019

Καλούνται οι δικαιούχοι φοιτητές να προσέλθουν στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας έως 5-12-2018 προκειμένου να παραλάβουν την ειδική ταυτότητα δωρεάν σίτισης.

Έως την πιο πάνω ημερομηνία (5-12-2018) μπορεί να γίνεται και η κατάθεση μόνο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών (εκκρεμότητες).

Μετά το πέρας της άνω ημερομηνίας δεν θα δοθεί καμία παράταση για την παραλαβή της κάρτας σίτισης και την κατάθεση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

Οι εκδοθείσες κάρτες που δεν θα έχουν παραληφθεί θα καταστραφούν.

Χρήστες: