Γνωστοποίηση ημερομηνίας ονομάτων υποψηφίων κατά συνδυασμούς για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των διοικητικών υπαλλήλων στο Υ.Σ.Δ.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών, περιόδου από 1-1-2019 έως 31-12-2020

α) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3112/28548/17-09-2018 απόφαση της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών για την προκήρυξη διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Ιδρύματος στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού
β) Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει (ΦΕΚ/Β΄/684)
γ) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3529/35408/02-11-2018 έγγραφό μας

Οι εκλογές θα διεξχθούν την 5η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και από την 8η πρωινή μέχρι και την 5η μεταμεσημβρινή ώρα, στην Αίθουσα Σεμιναρίων, ισόγειο (αίθριο) του Α΄ κτηρίου Πανεπιστημιούπολης (δίπλα από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων) στην Πάτρα, έδρα του ανωτέρω Υπηρεσιακού Συμβουλίου.