Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχουν σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οργανώνουν άλλα Πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού. Η λίστα με αυτά τα Π.Μ.Σ. είναι η ακόλουθη:

 • "Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες" (Space Technologies, Applications and seRvices-STAR) με επισπεύδον Τμήμα το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).
   
 • Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας λειτουργεί το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο ‘’Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση’’ («Special Education»), με επισπεύδον Ίδρυμα το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
  Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) από σκοπεί στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας και θεωρίας στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στην εκπαίδευση πτυχιούχων στο επιστημονικό αυτό πεδίο σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών.
  Ο γενικός στόχος της Πρακτικής Άσκησης, η οποία πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, είναι η ανάπτυξη και καλλιέργεια ειδικών εκπαιδευτικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με τη οργάνωση και παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας, εκπαιδευτικής παρέμβασης και υποστήριξης και συνάδουν με τις ειδικές ανάγκες και δυνατότητες των ατόμων που εγγράφονται και φοιτούν στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή/και στις σχολικές μονάδες γενικής αγωγής όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
  Tο ΠΜΣ απονέμει κοινό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» («Special Education»). Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πρόγραμμα καλύπτει το τέταρτο εξάμηνο σπουδών στη διάρκεια του οποίου πραγματοποιείται δια ζώσης η Πρακτική Άσκηση.
   
 • Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ανόργανη Βιολογική Χημεία» των Τμημάτων Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ανόργανη Βιολογική Χημεία», είναι η ανάπτυξη μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας υψηλής στάθμης στο πεδίο αιχμής της Ανόργανης Βιολογικής Χημείας.
   
 • Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πόσιμο –Θαλασσινό Νερό και Υγεία» του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Αντικείμενο του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι να προσφέρει, σε επιστήμονες που έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στο θέμα του νερού και περιλαμβάνει τη μελέτη των συγχρόνων προβλημάτων που άπτονται της ποιότητα του νερού καθώς και τη μελέτη του τρόπου πρόληψής τους. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θα προσφέρει ευρεία κατάρτιση και ερευνητική εκπαίδευση που θα ενισχύσει τις ικανότητες των σπουδαστών να είναι ανταγωνιστικοί στο απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον της διαχείρισης της ποιότητας του νερού, πόσιμου και της θάλασσας.
   
 • Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική/Management of monuments: Archaeology, Urban Planning and Architecture». Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη αναλαμβάνει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τη διεπιστημονική έρευνα στη διαχείριση και ανάδειξη των μνημείων ιδιαίτερα με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, καθώς και της αρχιτεκτονικής με ιδιαίτερη έμφαση στον αστικό και περιαστικό χώρο.
   
 • Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ., του Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Παλαιοντολογία-Γεωβιολογία» / «Paleontology-Geobiology». Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη αναλαμβάνει το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  Γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. αποτελεί η μελέτη χερσαίων και υδάτινων απολιθωμένων σπονδυλωτών και ασπόνδυλων οργανισμών σε μίκρο- και μάκρο- κλίμακα, η χρήση των παλαιοντολογικών δεδομένων στην επίλυση γεωλογικών, βιολογικών, (παλαιο-)περιβαλλοντικών και (παλαιο-)οικολογικών θεωρητικών και εφαρμοσμένων ερωτημάτων καθώς και η ανάδειξη του εθνικού παλαιοντολογικού πλούτου μέσω της προβολής και εκπαιδευτικής τους αξιοποίησης.