Διακήρυξη 24/18

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων σε Ευρώ με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Συντήρηση, Αποκατάσταση βλαβών & Λειτουργία H/M Εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Πατρών - διάρκειας 2 ετών», συνολικού ποσού τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων (495.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Επισυναπτόμενα: 
Χρήστες: