Εμπλουτισμός Υλικού Διδασκαλίας με εικονική πραγματικότητα σε Παλαιστινιακά Πανεπιστήμια

Τo TESLA (Virtual Reality as an Innovative and Immersive Learning Tool for HEIs in Palestine) είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του προγράμματος Erasmus+. Πιο συγκεκριμένα, ανήκει στο υποπρόγραμμα Key

Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices, δράση Capacity building in Higher Education (European Commission, EACEA). Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 και θα διαρκέσει μέχρι και τον Οκτώβριο του 2020.

Το έργο έχει ως στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς της ακαδημαϊκής κοινότητας της Παλαιστίνης να αποκτήσουν δεξιότητες στην ανάπτυξη και χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού εικονικής πραγματικότητας για την ανώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης. Για αυτό τον σκοπό, στα πλαίσια του έργου αρχικά πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας από τους Ευρωπαίους εταίρους του έργου προς τους εκπαιδευτικούς της ακαδημαϊκής κοινότητας της Παλαιστίνης πάνω στην ανάπτυξη και την χρήση των περιβαλλόντων εικονικής πραγματικότητας, πιο συγκεκριμένα εικονικών κόσμων (virtual worlds). Το Πανεπιστήμιο Πατρών είχε την ευθύνη αυτού του πακέτου. Στην συνέχεια, θα γίνει ανάπτυξη εκπαιδευτικού συστήματος εικονικής πραγματικότητας και χρήση του στα πλαίσια μαθημάτων Φυσικών Επιστημών τεσσάρων Πανεπιστημίων της Παλαιστίνης.

Συντονιστής του έργου είναι το Al-Istiqlal University-Jericho (PASS) της Παλαιστίνης. Το Πανεπιστήμιο Πατρών (UPAT) συμμετέχει ως εταίρος, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής κ. Ιωάννη Χατζηλυγερούδη. Οι υπόλοιποι εταίροι είναι: Arab American University (AAUP), Al Quds Open University (QOU) και Palestine Polytechnic University (PPU), από την Παλαιστίνη, καθώς και Slovak University of Agriculture in Nitra (SUA) από Σλοβακία, University POLITEHNICA of Bucharest (UPB) από Ρουμανία. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του έργου http://tesla-vr.com.