Δημοσίευση Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες φύλαξης και προστασίας ευαίσθητου εξοπλισμού και υποδομών στους χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών».

Δημοσίευση Ανοικτής Ηλεκτρονικής  Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες φύλαξης και προστασίας ευαίσθητου εξοπλισμού και υποδομών
στους χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών», Αρ. Διακ. 1/19.

Επισυναπτόμενα: