Προκήρυξη κενών θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                                         Πάτρα   24  /  1  / 2019
                                                                                                                                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                                                                      ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                                                                ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση κενών θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (με έδρα το Αγρίνιο) και 2) Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (με έδρα το Αγρίνιο) του Πανεπιστημίου Πατρών. 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (με έδρα το Αγρίνιο)

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία, Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 18/18-1-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 65Ε8469Β7Θ-7ΔΖ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 9760

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (με έδρα το Αγρίνιο)

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομία (Μακροοικονομία, Μικροοικονομία) και Αγροτική Οικονομία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 25/21-1-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6ΗΞ1469Β7Θ-ΔΞ7    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 9761

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις  είναι η    25  /  3   / 2019

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των παρακάτω Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mails που αναγράφονται:

Διαχείρισης Περιβάλλοντος                           e-mail: gramdpfp@upatras.gr, esiamos@upatras.gr,
και Φυσικών Πόρων                                        Ιστότοπος: www.env.upatras.gr,
(με έδρα το Αγρίνιο):                                       τηλ.: 26410-74112/74138/74110

Διοίκησης Επιχειρήσεων                                 e-mail: askepeta@upatras.gr
Αγροτικών Προϊόντων                                     Ιστότοπος:  www.deapt.upatras.gr
και Τροφίμων                                                  τηλ.: 26410-74121/74108/74109
(με έδρα το Αγρίνιο):

                                                                                                                                                      Η Πρύτανις

                                                                                                                                      ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Κατηγορία: 
Χρήστες: