Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                                         Πάτρα  12  / 2  / 2019
                                                                                                               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                                            ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                                     ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Ιατρικής, 2) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και 3) Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Τομέας Κλινικών Εργαστηρίων

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Ακτινολογία – Επεμβατική Νευροακτινολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 104/6-2-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6ΣΩΖ469Β7Θ-ΗΗΘ   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 10175

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Ανάλυσης

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και της Σχολικής Γνώσης».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 104/6-2-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 7ΝΙΛ469Β7Θ-Χ6Ε    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 10176

Τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονη Φιλοσοφία της Γνώσης και της Εκπαίδευσης».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 104/6-2-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6ΩΨΞ469Β7Θ-ΚΕ9    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 10177

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 104/6-2-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΝ0Α469Β7Θ-ΞΥΒ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 10178

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Οικονομία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 104/6-2-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6ΕΕΖ469Β7Θ-ΠΩΠ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 10180

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις  είναι η    13  /  4   / 2019

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των παρακάτω Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mails που αναγράφονται:

Ιατρικής:                                           e-mail: secretary@med.upatras.gr 
                                                          Ιστότοπος: www.med.upatras.gr
                                                         τηλ.: 2610-969100/992942/969114

Επιστημών της Εκπαίδευσης           e-mail: graecedu@upatras.gr,
και της Αγωγής                                Ιστότοπος: www.ecedu.upatras.gr
στην Προσχολική Ηλικία:                 τηλ.: 2610-997672/969310

Διοίκησης Επιχειρήσεων:                e-mail: secretar@upatras.gr,
                                                                    eyannop@upatras.gr
                                                        Ιστότοπος:  www.bma.upatras.gr
                                                        τηλ.: 2610-969988, 2610-997586
                                                                                                                                                             Η Πρύτανις

                                                                                                                                                 ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Κατηγορία: 
Χρήστες: