Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 Τμημάτων Πανεπιστημίου Πατρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

Οι Συνελεύσεις των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών, Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Πολιτικών Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (με έδρα το Αγρίνιο), Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής, Γεωλογίας, Χημείας, Μαθηματικών, Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (με έδρα το Αγρίνιο), Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφάσισαν την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ175311/Ζ2/18-10-2018 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 144/21-12-2018 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει,  για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1) Μεσαιωνικό, αναγεννησιακό και ελισαβετιανό θέατρο
2) Εισαγωγή στην αρχαιολογία του αρχαίου θεάτρου
ΑΔΑ: ΩΡΕΗ469Β7Θ-ΒΒ2

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

1) Συγκριτική Παιδαγωγική
2) Το νεοελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
3) Μέθοδοι ερευνών – Λογισμικά εκπαιδευτικής έρευνας
ΑΔΑ:  Ψ1ΔΔ469Β7Θ-ΩΚΩ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
1) Ελληνική Ιστορία
2) Ευρωπαϊκή Ιστορία
3) Γνωσιοθεωρία-Μεταφυσική Ι
4) Καντ
ΑΔΑ:  Ψ1Φ1469Β7Θ-93Η

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1) Σχεδιασμός Γραμμικών Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος (Υποχρεωτικό 6ου  εξαμήνου) (4 ώρες/ανά εβδομάδα) εξομοιούμενος μισθολογικά στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή

2) Σύνθεση και Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος (Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικό 8ου εξαμήνου) (4 ώρες/ανά εβδομάδα) εξομοιούμενος μισθολογικά στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή
3) Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι (Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικό 8ου εξαμήνου) (3 ώρες/ανά εβδομάδα) εξομοιούμενος μισθολογικά στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή
ΑΔΑ:   6ΑΨΜ469Β7Θ-50Γ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1) «Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας» CHM_215, (Υποχρεωτικό 2ου εξαμήνου)  
2) «Εργαστήριο Διεργασιών ΙΙ» CHM_846, (Υποχρεωτικό 8ου  εξαμήνου)
ΑΔΑ:  ΩΘΤΣ469Β7Θ-ΡΨΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
1) Οικολογία -Προστασία της Φύσης
ΑΔΑ:  62Ξ9469Β7Θ-0ΘΞ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1)  Παράλληλη Επεξεργασία (Υποχρεωτικό 6ου εξαμήνου)
2)  Δομές Δεδομένων (Υποχρεωτικό 4ου εξαμήνου)
3)  Λογική Σχεδίαση ΙΙ (Υποχρεωτικό 2ου εξαμήνου)
4)  Σύγχρονα θέματα  Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών (Υποχρεωτικό 4ου εξαμήνου)
5)  Ηλεκτρικές Μετρήσεις,  Οργανομετρία (Υποχρεωτικό 2ου εξαμήνου)
6)  Προηγμένοι Μικροεπεξεργαστές (Υποχρεωτικό 8ου εξαμήνου)
7)  Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτική (Επιλογής εαρινού εξαμήνου)
ΑΔΑ:  692Χ469Β7Θ-Χ6Ο

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1) Σχεδιασμός με Υπολογιστή
2) Προγραμματισμός Η/Υ
3) Διαστημικές Τεχνολογίες
ΑΔΑ: ΩΜΗΧ469Β7Θ-ΤΞ2

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
1) «Έλεγχος και Ευστάθεια ΣΗΕ» (8ο εξάμηνο)
2) «Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου» (6ο εξάμηνο)
ΑΔΑ:  ΩΑΞΡ469Β7Θ-Γ78

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

1) Πετρολογία Μαγματικών & Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων (Υποχρεωτικό Στ’ εξαμήνου)
2) Εφαρμοσμένη Μικροπαλαιοντολογία – Παλαιοπεριβάλλον (Υποχρεωτικό επιλογής Η’ εξαμήνου)
3) Γεωλογία Πετρελαίων (Υποχρεωτικό επιλογής Η’ εξαμήνου)
ΑΔΑ:  ΩΙΙΡ469Β7Θ-ΙΒΙ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

1) Βιοχημεία-2 (εργαστήριο)
2) Φυσικοχημεία-3 (εργαστήριο)
3) Ενόργανη Χημική Ανάλυση-2 (εργαστήριο)
4) Αναλυτική Χημεία-1 (εργαστήριο)
ΑΔΑ:  6ΣΧΒ469Β7Θ-ΜΚΜ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

1) Μιγαδική Ανάλυση
2) Άλγεβρα Ι
ΑΔΑ:  ΩΥΥ5469Β7Θ-ΛΣΘ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

1) Κεραμικά και Ύαλοι
2) Χημεία ΙΙ (εργαστηριακό τμήμα)
3) Εργαστήριο Βιολογίας
4) Εργαστήριο Επιστήμης των Υλικών Ι
5) Εργαστήριο Επιστήμης των Υλικών V
ΑΔΑ:  ΩΚΑΓ469Β7Θ-ΒΘΓ

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1) 8.8C - Αστικό Δίκαιο
2) 8.21S - Φορολογικό & Εργατικό Δίκαιο
3) 8.17S - Εμπορικό Δίκαιο & Πνευματικά Δικαιώματα
4) 6.5C - Αγροτική Λογιστική - Εκτιμητική
5) 4.11C - Κοστολόγηση & Λογιστική Κόστους
6) 8.7S - Γεωργική Παραγωγή & Περιβάλλον
ΑΔΑ:  ΩΑΝ1469Β7Θ-99Ν


ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1) Στο γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οικονομική»
ΑΔΑ:  7ΖΧΔ469Β7Θ-62Π

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1) Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ (Υποχρεωτικό 2ου εξαμήνου)
2) Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Σχεδιασμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής & Ασφάλεια Συναλλαγών 
    (Υποχρεωτικό 8ου εξαμήνου)
3) Συμπεριφορά Καταναλωτή (ΜΒΑ Επιλογής Κατεύθυνσης 2ου εξαμήνου)
4) Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E Commerce) (ΜΒΑ Επιλογής Κατεύθυνσης 2ου   εξαμήνου)
ΑΔΑ:  6Ο31469Β7Θ-Σ5Ξ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

1)  Αναλυτική Χημεία (2ου εξαμήνου)
2) Μορφολογία Ανθρωπίνου Σώματος (2ου εξαμήνου)
3) Φυσιολογία Ι (2ου εξαμήνου)
4) Φυσιολογία ΙΙ (4ου εξαμήνου)
5) Βιοανόργανη Χημεία – Μοριακή Προσομοίωση (8ου εξαμήνου)
6) Εισαγωγή στην Παθολογία – Επείγουσα Ιατρική (8ου εξαμήνου)
7) Φαρμακοοικονομία (10ου εξαμήνου)
ΑΔΑ:  685Χ469Β7Θ-1Ο7

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε, να υποβάλουν, μέχρι  5/3/2019 στις Γραμματείες των Τμημάτων την αίτησή  τους δηλώνοντας  το/τα μάθημα/τα για το/τα οποίο/α ισχύει η εν λόγω αίτηση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στις ιστοσελίδες των παρακάτω Τμημάτων, καθώς και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mails που αναγράφονται:
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Γραμματείες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, έως 5/3/2019.

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίον Αχαϊας, ΤΚ: 26504.
Γραμματεία Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, τηλέφωνα: 2610 969360, FAX:2610 969366
Ιστότοπος: http://www.theaterst.upatras.gr
Email: theatric@upatras.gr

Γραμματεία Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, τηλέφωνα 2610-969828, 969310, FAX: 2610-997672
Ιστότοπος: www.ecedu.upatras.gr
Email: graecedu@upatras.gr

Γραμματεία Τμήματος Φιλοσοφίας τηλέφωνα: 2610 997819,997817,997818,  FAX:2610 969364
Email: philosophy@upatras.gr
Ιστότοπος: https://www.philosophy.upatras.gr/

Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, τηλέφωνα: 2610 996504, 2610 996501, FAX: 2610 996565
Ιστότοπος: www.civil.upatras.gr
Email: civil@upatras.gr

Γραμματεία τμήματος Χημικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Καραθεοδωρή 1, Πανεπιστημιούπολη,
GR 265 04  Πάτρα
τηλ.: 2610-969500-502-503
Fax: +30 2610 969532
Ιστότοπος: www.chemeng.upatras.gr
E-mail: secretary@chemeng.upatras.gr

Γραμματεία Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, τηλέφωνα: 26410 74112,  FAX:26410 74176
Ιστότοπος: http://www.env.upatras.gr
Email: gramdpfp@upatras.gr

Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, τηλέφωνα:  2610 996939, 996941
FAX: 2610 997310
Ιστότοπος: https://www.ceid.upatras.gr/el/announcements/positions
Email: secretary@ceid.upatras.gr

Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, τηλέφωνα: 2610 969 404, FAX: 2610 991 626
Ιστότοπος: http://www.mead.upatras.gr/lang_el/news
Email: konstant@mech.upatras.gr

Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, τηλέφωνα: 2610996492, FAX: 2610997352
Ιστότοπος: http://www.ece.upatras.gr
Email: secretary@ece.upatras.gr

Γραμματεία Τμήματος   Γεωλογίας, τηλέφωνα:2610-997922 & 997590, FAX: 2610-997300
Ιστότοπος: geology@upatras.gr
Email: nanlampr@upatras.gr & sbakop@upatras.gr

Γραμματεία Τμήματος Χημείας, τηλέφωνα: 2610997101, 2610996013, FAX: 2610997118
Ιστότοπος: www.chem.upatras.gr
E-mail: secretary@chemistry.upatras.gr

Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610 996735
FAX: 2610 997186
Ιστότοπος: http://www.math.upatras.gr/
Email: abasilop@math.upatras.gr

Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης των Υλικών, τηλέφωνα: 2610-997554, 2610969385, FAX: 2610-969368.
Ιστότοπος: http://www.matersci.upatras.gr/index.php/el/
Email: mscisecr@upatras.gr

Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων, τηλέφωνα: 2641074109, 2641074108 και 2641074121, FAX: 2641074179.
Ιστότοπος: http://www.deapt.upatras.gr
Email:  gramdeapt@upatras.gr

Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών τηλέφωνα: 2610- 969999 & 969960
FAX: 2610- 997622
Ιστότοπος: http://www.econ.upatras.gr
Email: econ-secr@upatras.gr

Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων τηλέφωνα: 2610 969974, 969988 FAX:2610 969990
Ιστότοπος: www.bma.upatras.gr
Email: secretar@upatras.gr

Γραμματεία Τμήματος Φαρμακευτικής τηλέφωνα:  τηλέφωνα: 2610962300, -310, FAX: 2610 969 180
Ιστότοπος: www.pharmacy.upatras.gr
Email: pharminf@upatras.gr 

                                                                                                 
Πάτρα,  14/2/2019

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ

 

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Κατηγορία: