Προκήρυξη θέσης Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                             Πάτρα    22  /  2  / 2019

                                                                                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                                          ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                                ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσης Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, κατόπιν ανάκλησης της αρχικής προκήρυξης (ΦΕΚ 327/8.4.2016 τ. Γ΄, κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ: 1184238, ΑΔΑ: ΩΘΜΤ469Β7Θ-Ι8Ρ)
  

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 159/14-2-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6ΣΣ8469Β7Θ-Λ6Φ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 10367

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση  είναι η    23  /  4  / 2019
  
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών:           e-mail: archisec@upatras.gr
                                                     Ιστότοπος: www.arch.upatras.gr   
                                                     τηλ.: 2610-969354/996381/997553

 
                                                                                                                           Η Πρύτανις

 

                                                                                                            ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Κατηγορία: 
Χρήστες: