Προκήρυξη θέσης Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                              Πάτρα   7  /  3  / 2019

                                                                                                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                                                ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                                      ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσης Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, κατόπιν ανάκλησης της αρχικής προκήρυξης (ΦΕΚ 621/5.7.2016 τ. Γ΄, κωδικός θέσης στο ΑΠΕΛΛΑ: 1389896, ΑΔΑ: ΩΨΨΚ469Β7Θ-ΨΞΥ)
 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 213/25-2-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6Μ3Ο469Β7Θ-1Γ5    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 10556

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση  είναι η     8   /  5   / 2019
  
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών:   e-mail: archisec@upatras.gr
                                             Ιστότοπος: www.arch.upatras.gr   
                                             τηλ.: 2610-969354/996381/997553

                                                                                                                                      Η Πρύτανις

                                                                                                                       ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Κατηγορία: 
Χρήστες: