Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                                  Πάτρα    14  / 3  / 2019
                                                                                                                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                                                    ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                                               ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Βιολογίας, 2) Πολιτικών Μηχανικών και 3) Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Τομέας Βιολογίας Ζώων
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοποικιλότητα και Εξέλιξη Χερσόβιων Ζώων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 268/5-3-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 66ΖΟ469Β7Θ-ΘΕΠ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 10654

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής και Υδραυλικής Μηχανικής
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Υδραυλική Μηχανική με έμφαση στην Στοχαστική Προσομοίωση και Εκτίμηση Επικινδυνότητας Υδρολογικών Φαινομένων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 268/5-3-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6ΕΜΨ469Β7Θ-Χ6Ω   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 10657

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία και Φιλοσοφία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 268/5-3-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: Ω0Ι6469Β7Θ-Φ4Ν    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 10659

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις  είναι η   15   /   5   / 2019

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των παρακάτω Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mails που αναγράφονται:

Βιολογίας                               e-mail: dgrambio@upatras.gr
                                                           paspioti@upatras.gr
                                               Ιστότοπος:  www.biology.upatras.gr
                                               τηλ.: 2610-969200-205

Πολιτικών Μηχανικών           e-mail: dept@civil.upatras.gr                                                                                          
                                              Ιστότοπος: www.civil.upatras.gr

                                             τηλ.: 2610-996500/996501/996502

                                                 
Φιλολογίας                           e-mail: philsec@upatras.gr
                                             Ιστότοπος: www.philology.upatras.gr
                                             τηλ.: 2610-969312/969324/969361/969234

                                                                                                                               Η Πρύτανις

                                                                                                               ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Κατηγορία: 
Χρήστες: