Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                                                                 Πάτρα    9  /  4  / 2019
                                                                                                                                                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                                                                                    ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                                                                              ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Επιστήμης των Υλικών, 2) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, 3) Χημικών Μηχανικών, 4) Ιατρικής και 5) Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Επιστήμη Μικροφασικών και Νανοφασικών Υλικών με έμφαση στα Μαγνητικά Υλικά».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 488/4-4-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: Ω4ΜΘ469Β7Θ-ΓΣΜ   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 10962

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικά Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 482/3-4-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΓΡΦ469Β7Θ-5ΣΦ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 10964

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας Α΄ Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Ρεολογία και Μηχανική Συνθέτων Ρευστών».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 488/4-4-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6Η9Ψ469Β7Θ-4ΝΕ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 10965

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Τομέας Κλινικών Εργαστηρίων
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομική».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 482/3-4-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΝΙΦ469Β7Θ-ΝΡΗ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 10966

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οργάνωση».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 488/4-4-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 7Ζ6Τ469Β7Θ-9ΛΓ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 10967

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις  είναι η    10  /  6   / 2019

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των παρακάτω Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mails που αναγράφονται:

Επιστήμης των Υλικών                   e-mail: secretariat@msci.upatras.gr
                                                                    mscisecr@upatras.gr
                                                        Ιστότοπος: www.matersci.upatras 
                                                        τηλ.: 2610-997554

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών              e-mail: secretary@ece.upatras.gr,
και Τεχνολογίας Υπολογιστών        Ιστότοπος: www.ece.upatras.gr,
                                                        τηλ.: 2610-996420

Χημικών Μηχανικών                       e-mail: secretary@chemeng.upatras.gr,
                                                        Ιστότοπος: www.chemeng.upatras.gr, 
                                                        τηλ.: 2610-969500-503

Ιατρικής                                         e-mail: secretary@med.upatras.gr 
                                                       Ιστότοπος: www.med.upatras.gr
                                                       τηλ.: 2610-969100/992942/969114

Οικονομικών Επιστημών                e-mail: econ-secr@upatras.gr
                                                       Ιστότοπος: www.econ.upatras.gr  
                                                       τηλ.: 2610-996270/969962/969983

                                                                                                                                                  Η Πρύτανις

                                                                                                                                  ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Κατηγορία: 
Χρήστες: