Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Βιολογίας με τίτλο ''Βιολογικές Επιστήμες:Έρευνα και Εφαρμογές''

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Εισαγωγής είκοσι (20) Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές» (Master in Biological Sciences: Research and Applications) μέχρι είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών για απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις ειδικεύσεις:

α) Βιολογική Τεχνολογία
β) Εφαρμοσμένη Οικολογία – Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών
    Πόρων

Κάθε ειδίκευση περιλαμβάνει μια σειρά μαθημάτων, πρακτικών ασκήσεων, καθώς και την ερευνητική εργασία που αντιπροσωπεύουν συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες (μονάδες ECTS), σειρά σεμιναρίων – διαλέξεων και ημερίδων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών και η ερευνητική εργασία ξεκινά στο δεύτερο εξάμηνο και ολοκληρώνεται στο τρίτο εξάμηνο σπουδών.
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Βιολογίας και άλλων συναφών επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων των Τ.Ε.Ι.
Τα κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών είναι αυτά που καθορίζονται από το Νόμο και το σχετικό κανονισμό λειτουργίας των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Ειδικότερα, στα κριτήρια επιλογής περιλαμβάνονται:

1. Ο βαθμός πτυχίου / διπλώματος (20%)
2. Η συνάφεια γνωστικού υποβάθρου (20%)
3. Η διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο) ή και η ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (10%)
4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (10%)
5. Το αποτέλεσμα της συνέντευξης του υποψηφίου (40%)
Η προφορική συνέντευξη γίνεται ενώπιον μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει: α) στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης και της προσωπικότητας του υποψηφίου, β) στην αξιολόγηση των συστατικών επιστολών του και γ) στην αξιολόγηση άλλων προσόντων (π.χ. τυχόν υποτροφίες, γνώση περισσότερων της μίας ξένων γλωσσών, ικανότητα χρήσης Η/Υ κτλ.) ή ελλείψεων του υποψηφίου μεταπτυχιακού φοιτητή.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι την 10-9-2019 στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος)
2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όπου προβλέπεται)
3. Αναλυτική βαθμολογία
4. Βιογραφικό σημείωμα
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
6. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας
7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν)
8. Δύο συστατικές επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του συντάξαντος)

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και οι τελειόφοιτοι των προαναφερομένων Σχολών. Οι τελειόφοιτοι εφ’ όσον επιλεγούν, για να γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ. θα πρέπει να καταθέσουν το πτυχίου τους (ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών) το αργότερο μέχρι 15 Οκτωβρίου 2019. Σε αντίθετη περίπτωση, η συμπλήρωση του αριθμού των εισακτέων θα γίνει από τους επιλαχόντες.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των υποψηφίων θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά και ηλεκτρονικά, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, στη δικτυακή πύλη:

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

Η συνέντευξη των υποψηφίων και των δυο κατευθύνσεων θα γίνει την Δευτέρα, 7-10-2019 και ώρα 9.30 π.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ. 26504 Πανεπιστημιούπολη, Ρίο.
Τηλ.: 2610-969201, fax: 2610-997306, e-mail: dgrambio@upatras.gr , ηλεκτρονική διεύθυνση: www.biology.upatras.gr .

Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Τηλέφωνο: 
2610 969045