Η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών αρχίζει από την έναρξη του ακαδ. έτους 2019-20 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 4610/2019, (ΦΕΚ 70/7.5.2019 τ.Α’). To Τμήμα στεγάζεται σε ένα πλήρως οργανωμένο Ακαδημαϊκό Campus και αγρόκτημα έκτασης 600 στρεμμάτων στην Ι.Π. Μεσολογγίου που είναι και η έδρα της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.
Η αποστολή του Τμήματος είναι: (i) η παροχή άρτιας επιστημονικής γνώσης στους φοιτητές για την επιστήμη της φυτικής παραγωγής, και (ii) η διενέργεια βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος συνδέονται άμεσα με τους αντίστοιχους στόχους του Πανεπιστημίου Πατρών και περιλαμβάνουν:
    • παροχή εκπαίδευσης υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση,
    • παραγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές,
    • ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και προϊόντων έρευνας και προώθηση τους στην πρωτογενή παραγωγή,
    • συμβολή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου επιλύοντας προβλήματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά πεδία της Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, στοχεύοντας στην αειφορική γεωργία του μέλλοντος,
    • ισχυροποίηση της εξωστρέφειας και της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος,
    • βελτίωση της σύνδεσης του Τμήματος με την αγορά εργασίας και τους επιστημονικούς φορείς,
    • αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών και βελτίωση των υποδομών του.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος δομήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις στην επιστήμη της Φυτικής Παραγωγής σε διεθνές επίπεδο. Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι εναρμονισμένο με τις νεότερες εξελίξεις στο χώρο της Γεωπονικής Επιστήμης, στοχεύοντας στη Γεωργία του μέλλοντος και δίνοντας έμφαση στις τεχνολογίες αιχμής, στην πρωτογενή φυτική παραγωγή, στην αειφορική διαχείριση και στη Βιολογική Γεωργία. Στόχος είναι η αρτιότερη εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών, σε ένα ευρύτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον που σχετίζεται άμεσα με την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής μέσω της εφαρμογής των πιο σύγχρονων και καινοτόμων επιστημονικών μεθόδων και τεχνολογιών. Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν την δυνατότητα ανάπτυξης ερευνητικών δεξιοτήτων μέσω της Πειραματικής Πτυχιακής Εργασίας τους, ενώ προετοιμάζονται κατάλληλα για συμμετοχή σε μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών διασφαλίζοντας την ικανότητα να αλληλοεπιδρούν με άλλους για την αντιμετώπιση προβλημάτων Γεωπονίας ή διεπιστημονικής φύσης.
Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει ευρύτερες επιστημονικές γνώσεις στους αποφοίτους Γεωπόνους ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν προγράμματα σύγχρονης και καινοτόμου αγροτικής πολιτικής με στόχο την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία ποιοτικών αγροτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης και πάντοτε εντός του πλαισίου της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Οι μελλοντικοί Επιστήμονες Γεωπόνοι που θα αποφοιτήσουν από το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, θα έχουν όλα τα εχέγγυα για μια επιτυχημένη καριέρα και θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερα αυξημένες διατροφικές ανάγκες που προβλέπονται παγκοσμίως στις επόμενες δεκαετίες.

Πρόεδρος: 
(Προσωρινός) Καπότης Γεώργιος, Καθηγητής
Γραμματέας: 
Συμεών Κανδηλιώτης
Τηλέφωνο: 
2631058346
Fax: 
2631058272
Διεύθυνση: 
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών Νέα Κτίρια
30200 Ι.Π. Μεσολογγίου