Το Τμήμα Νομικής ιδρύθηκε με το Ν. 4610/2019, ΦΕΚ 70/7.5.2019 (τ. Α') και καταργήθηκε με το Ν. 4623/2019, ΦΕΚ 134/9.8.2019 (τ. Α').