Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής με τίτλο ''Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού ΟΣΥΛ''

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.)
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»  («Ο.Σ.Υ.Λ.»)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

  Τα Τμήματα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, προσφέρουν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο αντικείμενο «Ολοκληρωμένα Συστήµατα Υλικού και Λογισμικού» («Ο.Σ.Υ.Λ.»). Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού αποφασίστηκε η προκήρυξη είκοσι πέντε (25) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
  Το Δ.Π.Μ.Σ. – «Ο.Σ.Υ.Λ.» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Η διάρκεια των σπουδών είναι από 1,5 έως 3 έτη.

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2019.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
  Το Δ.Π.Μ.Σ. – «Ο.Σ.Υ.Λ.» αφορά κυρίως ενσωματωμένα συστήματα, όπως Ηλεκτρονικά συστήματα βασισμένα σε µPs, DSPs, ASICs, ASIPs, συστήματα σε chip, επαναδιατασσόµενες αρχιτεκτονικές και το λογισμικό τους (λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου, εφαρμογές, τεχνολογία λογισμικού) για τις τηλεπικοινωνίες και τη βιομηχανία. Το Δ.Π.Μ.Σ. – «Ο.Σ.Υ.Λ.» εμβαθύνει στις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού ενσωματωμένων συστημάτων, περιλαμβάνοντας θέματα ασφάλειας, χαμηλής κατανάλωσης, αξιοπιστίας και κάθε είδους βελτιστοποίησης με βιομηχανικό ενδιαφέρον. Καλλιεργείται η στενή συνεργασία με τη βιομηχανία.

  Στο  Δ.Π.Μ.Σ. – «Ο.Σ.Υ.Λ.» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων: Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγων / Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πληροφορικής, Φυσικής, Μαθηματικών και Πληροφορικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το δίπλωμα ή το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πτυχιούχοι Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 

  Διατμηματικό Δ.Μ.Σ δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης - ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

  Η επιλογή γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: το γενικό βαθμό του πτυχίου/διπλώματος, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο και την τυχούσα ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, τις συστατικές επιστολές και τη συνέντευξη του υποψηφίου.  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2019, στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ΜΟΝΟ με τη χρήση του Ψηφιακού Άλματος στη δικτυακή διεύθυνση:

         https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#
Μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και όσοι θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην εξεταστική του
Σεπτεμβρίου 2019.

1. Κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής θα βρείτε την Αίτηση συνημμένη στο πεδίο  «Απαραίτητα
  Δικαιολογητικά», ή αναρτημένη στην ιστοσελίδα:
http://www.ics.ece.upatras.gr/OSYL/images/Documents/application_form-OSY...
2.  Aντίγραφα διπλωμάτων/πτυχίων ή πιστοποιητικά σπουδών (για τους διπλωματούχους/πτυχιούχους).
3.  Βεβαίωση ισοτιμίας διπλώματος/πτυχίου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όσοι προέρχονται από Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
4.  Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας.
5.  Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την
ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα.
6.  Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν).
7.  Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
8.  Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές.
9.  Φωτοτυπία ταυτότητας.
10. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας.

Οι συστατικές επιστολές μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: secretary@ceid.upatras.gr. Στο ΘΕΜΑ του μηνύματος θα πρέπει να περιλαμβάνεται η λέξη OSYL.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται:
α) από τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Βασίλη Παλιουρά,  Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών,
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Τηλ. : 2610-996446
e-mail : paliuras@ece.upatras.gr
β) στη σελίδα του διαδικτύου http://www.ics.ece.upatras.gr/osyl.
γ) στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής,
του Πανεπιστημίου Πατρών,
Τηλ.: 2610-996940,996945,  FAX: 2610-997310, 
https://www.ceid.upatras.gr/

Υπεύθυνος: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Τηλέφωνο: 
2610 969045