Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει ως 30 υποτροφίες των 5.000 €/έτος για πρωτοετείς φοιτητές του (νέο-εισαχθέντες το 2019) οικονομικά ασθενείς. Οι υποτροφίες χρηματοδοτούνται από την οικογένεια Ανδρέα Μεντζελόπουλου και συνεχίζονται σε όλα τα έτη σπουδών, εφόσον ο υπότροφος έχει καλή απόδοση στις σπουδές του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για τελευταία χρονιά, οι υποτροφίες χορηγούνται και σε φοιτητές οι οποίοι ξεκινούν το δεύτερο έτος σπουδών και οι οποίοι έχουν σοβαρή οικονομική ανάγκη  . Στην περίπτωση αυτή οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα του πρώτου έτους. Η υποτροφία καταβάλλεται κατά το ήμισυ στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Τα κριτήρια επιλογής είναι:

  1. Η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου.
  2. Η επίδοσή του υποψηφίου στις πανελλήνιες εξετάσεις.
  3. Η εντοπιότητα (θα βαρύνει στη διαδικασία επιλογής η διαμονή ή ακόμα και η καταγωγή από το Νομό Αχαΐας).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών μέχρι την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019, με την ένδειξη: «Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών», Επιτροπή Υποτροφιών, Πανεπιστημιούπολη, 26504 Πάτρα

Εκτός των ανωτέρω απαραιτήτων δικαιολογητικών, ο/η υποψήφιος/α υπότροφος μπορεί να υποβάλει συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς του/της, π.χ. πιστοποιητικό απορίας, βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, πιστοποιητικά υγείας, κ.α. ή και απλή περιγραφή προσωπικών δεδομένων που καταδεικνύουν την αναγκαιότητα της υποτροφίας.

Με την υποβολή της αίτησης για υποτροφία, ο/η υποψήφιος/-α δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.

Η προκήρυξη για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και η αίτηση είναι διαθέσιμα παρακάτω. Τα απαιτούμενα δικαιολογιτικά περιγράφονται στην αντίστοιχη αίτηση.

Προκήρυξη "Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος"
Αίτηση για Πρωτοετείς Προπτυχιακούς Φοιτητές
Αίτηση για Δευτεροετείς Προπτυχιακούς Φοιτητές