Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει ως 30 υποτροφίες των 5.000 €/έτος για πρωτοετείς φοιτητές του (νέο-εισαχθέντες το 2020) οικονομικά ασθενείς. Οι υποτροφίες χρηματοδοτούνται από την οικογένεια Ανδρέα Μεντζελόπουλου και συνεχίζονται σε όλα τα έτη σπουδών, εφόσον ο υπότροφος έχει καλή απόδοση στις σπουδές του. Η υποτροφία καταβάλλεται κατά το ήμισυ στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Τα κριτήρια επιλογής είναι:

  1. Η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου.
  2. Η επίδοσή του υποψηφίου στις πανελλήνιες εξετάσεις.
  3. Η εντοπιότητα (θα βαρύνει στη διαδικασία επιλογής η διαμονή ή ακόμα και η καταγωγή από το Νομό Αχαΐας).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020, με την ένδειξη: «Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών», Επιτροπή Υποτροφιών, Πανεπιστημιούπολη, 26504 Πάτρα

Εκτός των ανωτέρω απαραιτήτων δικαιολογητικών, ο/η υποψήφιος/α υπότροφος μπορεί να υποβάλει συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς του/της, π.χ. πιστοποιητικό απορίας, βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, πιστοποιητικά υγείας, κ.α. ή και απλή περιγραφή προσωπικών δεδομένων που καταδεικνύουν την αναγκαιότητα της υποτροφίας.

Με την υποβολή της αίτησης για υποτροφία, ο/η υποψήφιος/-α δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.

Η προκήρυξη για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και η αίτηση είναι διαθέσιμα παρακάτω. Τα απαιτούμενα δικαιολογιτικά περιγράφονται στην αντίστοιχη αίτηση.

Προκήρυξη "Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος"
Αίτηση για Πρωτοετείς Προπτυχιακούς Φοιτητές