Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αιθουσών διδασκαλίας σε κτίριο του πρώην ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας στην Πάτρα ”

Κατηγορία: