ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
(δυνάμει των διατάξεων του ν. 4610/2019 (Α’ 70)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων
για τις ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών
του Τμήματος Νοσηλευτικής
του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και ήδη Πανεπιστημίου Πατρών

Η Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 8/10-9-2019 συνεδρίασή της αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύουν, την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, που συνεχίζεται μεταβατικά με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και ειδικότερα των παρακάτω μαθημάτων:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
1) Παθολογική Νοσηλευτική  Ι      
2) Χειρουργική Νοσηλευτική   Ι    
3) Παιδιατρική –Μαιευτική Νοσηλευτική 
4) Κοινοτική  Νοσηλευτική   ΙΙ  

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
1) Παθολογική Νοσηλευτική  ΙΙ   
2) Χειρουργική Νοσηλευτική   ΙΙ 
3) Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

ΑΔΑ: Ψ7ΥΤ469Β7Θ-ΓΦΚ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής αίτηση και να δηλώσουν το μάθημα ή γνωστικό αντικείμενο, για το οποίο ισχύει η αίτησή τους.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:
1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 36 Ν.4194/2013.
2. Βιογραφικό Σημείωμα και υπόμνημα των εργασιών σε ένα (1) αντίτυπο, σε έντυπη μορφή και τρία (3) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD, προτιμώμενη μορφή αρχείου PDF).
3. Επιστημονικές εργασίες σε τρία (3) αντίτυπα, σε ηλεκτρονική μορφή (CD, προτιμώμενη μορφή αρχείου PDF).
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα, συναφή με το γνωστικό αντικείμενο ή βεβαίωση υποψηφίου διδάκτορα στην οποία θα αναγράφεται το συναφές θέμα της διατριβής ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο συναφές προς τη νοσηλευτική επιστήμη. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι μόνο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πρέπει να διαθέτουν εξαιρετική τεχνική εμπειρία για την απόδειξη της οποίας θα πρέπει να καταθέσουν ένα από τα  παρακάτω στοιχεία:
α. επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον δέκα ετών, η οποία αφορά την παροχή άμεσης νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς, στον κλινικό χώρο του νοσοκομείου ή σε άλλη συναφή δομή (π.χ. κέντρο υγείας ή αποκατάστασης), συναφής κατά περίπτωση προς το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος,
β. συμμετοχή σε τουλάχιστον δυο ερευνητικά προγράμματα, το γνωστικό αντικείμενο των οποίων είναι συναφές προς την άμεση νοσηλευτική φροντίδα ασθενών, συναφή κατά περίπτωση προς το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος,
γ. υποστήριξη εξειδικευμένων δομών και υπηρεσιών του τμήματος που λειτουργούν στο πλαίσιο μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.
Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, θα βασιστεί στο σύνολο του επιστημονικού έργου, της επαγγελματικής εμπειρίας και της υποστήριξης εξειδικευμένων δομών και υπηρεσιών του τμήματος, κατά περίπτωση συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. 5. Άλλα αποδεικτικά έγγραφα (π.χ. βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, συμβάσεις, κ.λπ) που στοιχειοθετούν διδακτική εμπειρία και συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο.
6. Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει
ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου.
7. Γνωμάτευση (α) Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού και (β) Ψυχιάτρου είτε δημόσιου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία του υποψηφίου, προκείμενου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, μόνο από τους επιλεγέντες.
8 . Συμπληρωμένο το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΟΣ-ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» μόνο από τους επιλεγέντες.
9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητά τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες- μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωσης, όπου δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
10. Οι υποψήφιοι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι:
Α. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής Πράξης Πρόσληψης. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του Κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος με ημερομηνία κατάθεσης μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας επιλογής, και
Β. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης και το Πιστοποιητικό Τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της σχετικής Πράξης Πρόσληψης.

Οι διδάσκοντες που θα επιλεγούν, εφόσον κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την Υπηρεσία τους σχετική άδεια απουσίας για την παροχή του παραπάνω έργου και να προσκομίσουν στην Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, ως απαραίτητο δικαιολογητικό για την πρόσληψή τους.

Οι έχοντες την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου, δύνανται, αντί του Πιστοποιητικού Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας, καθώς και του αντιγράφου  Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν: ι) την οργανική θέση στην οποία έχουν διορισθεί  και ιι) ότι δεν μεσολάβησε από τον διορισμό τους, γεγονός που θα αποτελούσε νόμιμο κώλυμα για την πρόσληψή τους.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, έως την Δευτέρα, 7/10/2019 και ώρα 15:00.

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Mεγάλου Αλεξάνδρου   1, Κουκούλι Πάτρα , ΤΚ: 26334.
Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος, τηλέφωνα: 2610369130,2610369114,369131 FAX:2610369175
Ιστότοπος: nurs.upatras.gr
Email: nursingsecr@upatras.gr

                                                                               Πάτρα 17-9-2019

                                                                                              Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ

                                                                              ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Κατηγορία: 
Χρήστες: