ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ  OIKONOMIKΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
(δυνάμει των διατάξεων του ν. 4610/2019 (Α’ 70)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων
για τις ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και ήδη Πανεπιστημίου Πατρών

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 5/10-9-2019 συνεδρίασή της αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύουν, την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, που συνεχίζεται μεταβατικά με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και ειδικότερα των παρακάτω μαθημάτων:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων  702_1 Θεωρία Ζ’
2 Πληροφορική Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 703_3 Θεωρία Ζ’
  Προγραμματισμός και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων - ERP 301 Θεωρία Ζ’
  Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων 503_3 Θεωρία Ε’
  Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο - Διαχείριση Σχέσεων Πελατών (e-CRM) 703_2 Θεωρία Ζ’
  Υπηρεσίες και Συναλλαγές στον Παγκόσμιο Ιστό MST_502_7 Θεωρία Ε’
  Επιχειρηματική Αναλυτική και Τεχνολογίες Εξατομίκευσης MST_502_8 Θεωρία Ε’
  Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων MST_502_1 Θεωρία Ε’
  Λειτουργικά Συστήματα MST_502_2 Θεωρία Ε’

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων Επιχειρηματικά Παίγνια 401 Θεωρία Δ’
  Επιχειρησιακή Έρευνα - Ειδικά θέματα 602_1 Θεωρία Στ’
  Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 603_1 Θεωρία Στ’
2 Πληροφορική Πληροφοριακά Συστήματα Υποστήριξης Εικονικών Επιχειρήσεων MST_802_4 Θεωρία H’
  Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων 406 Θεωρία Δ’
  Επιχειρηματικό Λογισμικό  MST_602_4 Θεωρία Στ’

ΑΔΑ: 63Π7469Β7Θ-Π20

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας αίτηση και να δηλώσουν το μάθημα ή γνωστικό αντικείμενο, για το οποίο ισχύει η αίτησή τους.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:
1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 36 Ν.4194/2013.
2. Βιογραφικό Σημείωμα και υπόμνημα των εργασιών σε ένα (1) αντίτυπο, σε έντυπη μορφή και τρία (3) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD, προτιμώμενη μορφή αρχείου PDF).
3. Επιστημονικές εργασίες σε τρία (3) αντίτυπα, σε ηλεκτρονική μορφή (CD, προτιμώμενη μορφή αρχείου PDF).
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Άλλα αποδεικτικά έγγραφα (π.χ. βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, συμβάσεις, κ.λπ) που στοιχειοθετούν διδακτική εμπειρία και συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο.
6. Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει
ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου.
7. Γνωμάτευση (α) Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού και (β) Ψυχιάτρου είτε δημόσιου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία του υποψηφίου, προκείμενου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, μόνο από τους επιλεγέντες.
8 . Συμπληρωμένο το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΟΣ-ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» μόνο από τους επιλεγέντες.
9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητά τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες- μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωσης, όπου δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
10. Οι υποψήφιοι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι:
Α. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής Πράξης Πρόσληψης. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του Κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος με ημερομηνία κατάθεσης μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας επιλογής, και
Β. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης και το Πιστοποιητικό Τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της σχετικής Πράξης Πρόσληψης.

Οι διδάσκοντες που θα επιλεγούν, εφόσον κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την Υπηρεσία τους σχετική άδεια απουσίας για την παροχή του παραπάνω έργου και να προσκομίσουν στην Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, ως απαραίτητο δικαιολογητικό για την πρόσληψή τους.

Οι έχοντες την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου, δύνανται, αντί του Πιστοποιητικού Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας, καθώς και του αντιγράφου  Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν: ι) την οργανική θέση στην οποία έχουν διορισθεί  και ιι) ότι δεν μεσολάβησε από τον διορισμό τους, γεγονός που θα αποτελούσε νόμιμο κώλυμα για την πρόσληψή τους.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, έως την Τρίτη, 8/10/2019 και ώρα 15:00.

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Κουκούλι Πάτρας  ΤΚ: 263 34
Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  τηλέφωνα: 2610369210,2610369181 
Ιστότοπος: dept.upatras.gr
Email: deptsecr@upatras.gr

 

                                                                                      Πάτρα 19-9-2019

                                                                                              Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ

                                                                              ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Κατηγορία: 
Χρήστες: