ΚΑΕ: 7123Α (Μη κατακυρωθέντα είδη διαγωνισμού "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η.Υ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018")

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια
1) δύο (2) UPS 700Watt καθαρής αξίας ΦΠΑ 640€ + 153,6€ ΦΠΑ= 793,6€
2) ενός (1) εκτυπωτή 3D printer καθαρής αξίας 3.700€ + 888€ ΦΠΑ= 4.588€
3) ενός (1) σαρωτή εγγράφων απλό αξίας προ ΦΠΑ 140,00€ + 33,60€ ΦΠΑ= 173,60€
4) ενός (1) εκτυπωτή 3D printer καθαρής αξίας 3.387,10€ + 812.9€ ΦΠΑ= 4.200€
που θα χρησιμοποιηθούν στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

ΚΑΕ: 7123Α (Μη κατακυρωθέντα είδη διαγωνισμού "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η.Υ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018")

Υπεύθυνος: 
Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Παλιουράς
Τηλέφωνο: 
2610996446
Χρήστες: