Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                    Πάτρα   29  /  10  / 2019
                                                                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                               ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                           ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Φυσικής και 2) Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
  
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική των Laser (Πειραματική Κατεύθυνση)».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1897/17-10-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6ΑΓΔ469Β7Θ-21Ψ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 13323

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Τομέας Βιολογίας Ζώων
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Υδατοκαλλιέργειες».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1897/17-10-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6ΡΙΧ469Β7Θ-8ΚΗ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 13324

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις  είναι στις   30   /   12   / 2019
  
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

Φυσικής:     e-mail: secrphysics@upatras.gr
                   Ιστότοπος: www.physics.upatras.gr   
                   τηλ.: 2610-996061/996072/996073/996077/996089

Βιολογίας:     e-mail: dgrambio@upatras.gr
                                  paspioti@upatras.gr
                      Ιστότοπος:  www.biology.upatras.gr
                      τηλ.: 2610-969201/969203-205
                                                  

                                                                                                                       Η Πρύτανις

                                                                                                       ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Κατηγορία: 
Χρήστες: