ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΙΔΗ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26/11/2019

Υπεύθυνος: 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Τηλέφωνο: 
2613604063
Χρήστες: