ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10/12/2019

Υπεύθυνος: 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΞΥΠΟΛΙΣΣ
Τηλέφωνο: 
2610997319
Χρήστες: