ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΑΛΑΜΟ ΕΠΩΑΣΗΣ ΑΠΑΓΩΓΟ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΤΗ ΝΕΡΟΥ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16/12/2019

Υπεύθυνος: 
ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 
2610969123
Χρήστες: