Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και Παρελκόμενων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2019

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  ως και 10-1-2020  λόγω διόρθωσης
των όρων της διακήρυξης με αριθμ. 29/19 που αφορά την Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης
Σύμβασης Άνω των Ορίων, για την ανάδειξη Αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ
και Παρελκόμενων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2019»

Κατηγορία: