Προκήρυξη κενών θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                          Πάτρα    15  /  1  / 2020
                                                                                                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                                                 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                                            ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση κενών θέσεων Καθηγητών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Παθολογικός Τομέας Ι
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία – Επεμβατική Πνευμονολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2433/31-12-2019 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 8-1-2020)
ΑΔΑ: ΨΒΞ6469Β7Θ-ΙΚΛ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 14090

Παθολογικός Τομέας ΙΙ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία – Διαταραχές Κινητικότητας».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2433/31-12-2019 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 8-1-2020)
ΑΔΑ: 6ΜΜ2469Β7Θ-7ΓΜ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 14091

Τομέας Παιδιατρικής, Μαιευτικής - Γυναικολογίας
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Παιδιατρική».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2433/31-12-2019 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 8-1-2020)
ΑΔΑ: 6ΧΗΝ469Β7Θ-ΘΝΔ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 14092

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις  είναι η     16   /  3   / 2020

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

             Ιατρικής: e-mail: secretary@med.upatras.gr 
             Ιστότοπος: www.med.upatras.gr
             τηλ.: 2610-969100/969101/969102/969103/969104/969106/969108/969114/969169

                                                                                                                    Η Πρύτανις

                                                                                                     ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Κατηγορία: 
Χρήστες: