Προκήρυξη κενών θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                      Πάτρα    19  /  2  / 2020

                                                                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                           ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                    ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση κενών θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Βιολογίας, 2) Μαθηματικών, 3) Επιστήμης των Υλικών, 4) Χημικών Μηχανικών, 5) Θεατρικών Σπουδών και 6) Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
  
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Τομέας Βιολογίας Φυτών
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργική Βιολογία Φυτών».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 129/7-2-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 10-2-2020)
ΑΔΑ: Ψ7ΕΛ469Β7Θ-ΦΨΜ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 14823

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Τομέας Θεωρητικών Μαθηματικών
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Άλγεβρα».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 129/7-2-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 10-2-2020)
ΑΔΑ: Ω4ΔΙ469Β7Θ-ΦΞΩ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή:   ΑΡΡ 14826
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή:  ΑΡΡ 14828

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη των Βιοϋλικών: σύνθεση χαρακτηρισμός και εφαρμογές».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 129/7-2-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 10-2-2020)
ΑΔΑ: ΩΣΒ1469Β7Θ-ΘΕ9     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 14829

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας Α΄ Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Συστημάτων Διεργασιών Χημικής Μηχανικής».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 129/7-2-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 10-2-2020)
ΑΔΑ: ΩΧΕΔ469Β7Θ-ΑΞ5
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας: ΑΡΡ 14830
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή:  APP 14831
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή:  ΑΡΡ 14832

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαίο Θέατρο με έμφαση στη μελέτη της αρχιτεκτονικής και της εικονογραφίας».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 129/7-2-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 10-2-2020)
ΑΔΑ: 7ΜΚΚ469Β7Θ-ΑΔΣ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 14834

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Περιγραφή και σύγκριση γλωσσικών συστημάτων: θεωρητικές και πειραματικές προσεγγίσεις».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 129/7-2-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 10-2-2020)
ΑΔΑ: 6Ι32469Β7Θ-4ΛΣ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 14835

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις  είναι στις     20   /   4   / 2020
  
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

Μαθηματικών                       e-mail: secr-math@math.upatras.gr
                                             Ιστότοπος: www.math.upatras.gr   
                                             τηλ.: 2610-996747/996748/996749/996750

Βιολογίας:                            e-mail: dgrambio@upatras.gr
                                                         paspioti@upatras.gr
                                            Ιστότοπος:  www.biology.upatras.gr
                                            τηλ.: 2610-969201/969203-205

Επιστήμης των Υλικών        e-mail:  mscisecr@upatras.gr
                                             Ιστότοπος: www.matersci.upatras 
                                             τηλ.: 2610-996301/ 996333/ 969344

Χημικών Μηχανικών             e-mail: secretary@chemeng.upatras.gr,
                                             Ιστότοπος: www.chemeng.upatras.gr, 
                                             τηλ.: 2610 969500 / 2610 969501 / 2610 969502 / 2610 969503

Θεατρικών Σπουδών:           e-mail: theatrical-studies@upatras.gr
                                             Ιστότοπος: www.theaterst.upatras.gr  
                                             τηλ.: 2610- 962906/ 962907/ 962908

Φιλολογίας:                          e-mail: philsec@upatras.gr
                                             Ιστότοπος: www.philology.upatras.gr
                                             τηλ.: 2610 -996234/ 969759/ 969757

                                                                                                                                          Η Πρύτανις

                                                                                                                          ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Κατηγορία: 
Χρήστες: