Αποτελέσματα Επαναληπτικής Προκήρυξης για τη δράση Erasmus+ Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση 2019-2020

Η Επιτροπή Erasmus+ του Ιδρύματος στην αριθμ 4/24-02-2020/2019-2020 συνεδρίασή της αποφάσισε ομόφωνα τη μοριοδότηση του προσωπικού, που σύμφωνα με την 25/1550/14-01-2020Προκήρυξη υπέβαλε αίτηση για συμμετοχή στη δράση Erasmus+Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

1. Η μοριοδότηση όλων των συμμετεχόντων αναγράφεται αναλυτικά.

2. Για την κατηγορία «Διοικητικοί Υπάλληλοι» επιλέγονται οι δυο(2) υποψήφιοι που πληρούν όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σύμφωνα με την ανωτέρω προκήρυξη, και είχαν καταθέσει έως την ημέρα της συνεδρίασης τα γράμματα αποδοχής (acceptance letters) από τον φορέα που πρόκειται να μεταβούν.

Ακολουθούν οι πίνακες μοριοδότησης της αριθμ. 4/24-02-2020/2019-2020 συνεδρίασης.

Επισυναπτόμενα: