Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» αποτελεί η προσφορά εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε πτυχιούχους επιστημών ζωής ώστε αυτοί
να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και να διευρύνουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους στη βιώσιμη παραγωγή υδρόβιων οργανισμών, με σεβασμό
στην προστασία του περιβάλλοντος. Στο αντικείμενο αυτό εμπεριέχεται η αναζήτηση και παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων γνώσεων στη βιώσιμη παραγωγή, η
έρευνα για την παραγωγή και αξιοποίηση προηγμένων θεωρητικών γνώσεων, η ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών, τεχνικών και εφαρμογών. Έμφαση δίδεται στην
περιβαλλοντική διάσταση στις εφαρμογές και τεχνικές παραγωγής. Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στο υδάτινο οικοσύστημα, τους εκμεταλλευόμενους οργανισμούς, τα συστήματα παραγωγής, τις σύγχρονες τάσεις και τεχνικές φιλικές στο περιβάλλον αλλά και σε μεθοδολογίες
επιστημονικής προσέγγισης του αντικείμενου.

Οι σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι:
α) Η γνώση και κατανόηση των αρχών της παραγωγής υδρόβιων οργανισμών και της ποικιλομορφίας των ειδών που καλλιεργούνται υπό το πρίσμα των σύγχρονων
εξελίξεων.
β) Η κατανόηση και κριτική αξιολόγηση της ανάπτυξης των αειφόρων πρακτικών στον τομέα της παραγωγής υδρόβιων οργανισμών.
γ) Η ανάπτυξη ικανοτήτων κριτικής αξιολόγησης των νέων εξελίξεων της παραγωγής όσον αφορά τις εμπορικές, τεχνικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές της.
δ) Η ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης και αξιολόγησης της παρεχόμενης πληροφορίας στα επιμέρους αντικείμενα και η σύνθεση των πληροφοριών από διεπιστημονικές πηγές.
ε) Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο σχεδιασμό και την ανάλυση της έρευνας με τη χρήση ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων.
στ) Η τελική απόδοση στον ευρύτερο υδατοπαραγωγικό τομέα επιστημόνων με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στη «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια - Sustainable Fisheries, Aquaculture».

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) ετησίως.

Το Π.Μ.Σ. «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» δεν έχει τέλη φοίτησης.

Τύπος

Τμήματος

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης

ΦΕΚ Κανονισμού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος