Προκήρυξη θέσης Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                              Πάτρα   10  /  3  / 2020
                                                                                                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                                                ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                                           ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσης Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Γεωφυσικής
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης στην Εφαρμοσμένη Γεωλογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 205/27-2-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 27-2-2020)
ΑΔΑ: Ψ9ΦΧ469Β7Θ-09Π     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15052

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση  είναι η     11  /   5  / 2020

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

Γεωλογίας: e-mail: nanlampr@upatras.gr,
                               geolsecret@upatras.gr
                   Ιστότοπος:  www.geology.upatras.gr
                   τηλ.: 2610- 997921/ 997922

                                                                                                                                              Η Πρύτανις

 

                                                                                                                              ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Κατηγορία: 
Χρήστες: