Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής και Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Εξατομικευμένη Ιατρική - Personalized Medicine».

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Εξατομικευμένη Ιατρική – Personalized Medicine» στοχεύει στη παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, στο γνωστικό αντικείμενο της Εξατομικευμένης Ιατρικής. Η Εξατομικευμένη Ιατρική αποτελεί ραγδαία εξελισσόμενο πεδίο, το οποίο καλύπτει όλο το διαγνωστικό και θεραπευτικό φάσμα των νόσων. Μελετά το μοριακό-βιολογικό υπόστρωμα των νόσων και το χρησιμοποιεί για την εφαρμογή εξατομικευμένων θεραπειών. Γνωστικά αντικείμενα του ΔΠΜΣ αποτελούν τα εξής επιστημονικά πεδία: Μοριακή βιολογία, μεταφραστική έρευνα, φαρμακογονιδιωματική, κλινική ιατρική, βιο-ιατρική, βιο-τεχνολογία και οικονομικά των στοχευουσών θεραπειών. Βασικός σκοπός του προτεινόμενου ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει απόφοιτους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων στα πεδία του σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων και δράσεων στο πολυδύναμο γνωστικό αντικείμενο της Εξατομικευμένης Ιατρικής.

Οι επιπλέον σκοποί του Προγράμματος καλύπτουν τον γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών και καλύπτουν:
α) Την προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και την κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και κοινωνικών αναγκών της χώρας.
β) Την υψηλού επιπέδου κατάρτιση επιστημόνων βιοιατρικής κατεύθυνσης στις εφαρμογές της εξατομικευμένης ιατρικής στα πεδία της έρευνας, της διάγνωσης και της θεραπείας των νόσων, ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου και στην προαγωγή της υγείας.
γ) Την διεπιστημονική κατάρτιση των νέων επιστημόνων, ώστε να εξασφαλίζεται και να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας είτε στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων είτε η απασχόλησή τους ως στελέχη σε χώρους της Υγείας και σε αναπτυξιακούς χώρους της εθνικής οικονομίας.
δ) Την προετοιμασία των αποφοίτων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Ειδικότερα, με τη συνεργασία των δύο Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, επιδιώκεται: (α) Η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού των δύο Τμημάτων το οποίο εξειδικεύεται στη διεπιστημονική γνωστική περιοχή του προγράμματος, (β) η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής των Τμημάτων που συνεργάζονται και (γ) η αξιολόγηση του Δ.Π.Μ.Σ. από ανεξάρτητο φορέα αξιολόγησης και μελλοντικά, η αναγνώρισή του σε διεθνές επίπεδο.

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Εξατομικευμένη Ιατρική - Personalized Medicine».

Το Δ.Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν 11 μαθήματα κορμού. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50).

Το Π.Μ.Σ. έχει τέλη φοίτησης.

Τύπος

Διατμηματικό

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης

ΦΕΚ Κανονισμού