ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ:19PROC005756745 - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24/3/2020

Υπεύθυνος: 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ
Τηλέφωνο: 
2610962757
Χρήστες: