ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ:19PROC005784421 - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24/3/2020

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Χρήστες: