Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                   Πάτρα    16  /  3  / 2020

                                                                                                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                                    ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                                ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και 2) Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
  
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τομέας Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς με έμφαση στις Εφαρμογές των Διαφορικών Εξισώσεων και τη μη Γραμμική Δυναμική».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 250/10-3-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 10-3-2020)
ΑΔΑ: 9ΚΠΚ469Β7Θ-4ΗΖ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15148

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τομέας Παιδαγωγικής
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 250/10-3-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 10-3-2020)
ΑΔΑ: 610Ι469Β7Θ-ΦΗΚ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15151

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις  είναι στις    17   /   5   / 2020
  
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών                     e-mail: secretary@ece.upatras.gr,
και Τεχνολογίας Υπολογιστών:              Ιστότοπος: www.ece.upatras.gr,
                                                                τηλ.: 2610-996420

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης       e-mail: secptde@upatras.gr
και Κοινωνικής Εργασίας:                       Ιστότοπος: www.edu-sw.upatras.gr  
                                                                τηλ.: 2610-969700/ 969701/ 969702/ 969703/ 969704

                 

                                                                                                                                                                    Η Πρύτανις

                                                                                                                                                      ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Κατηγορία: 
Χρήστες: