ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109 οικ./8000/16.3.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών
β) Τις διατάξεις της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 64)
γ) Την με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ(Β’783)
δ) Την με αριθ. πρωτ. 113/12.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ
ε) Τον Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΔ 63/1999) όπως ισχύει
στ) Τον εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 3899 Β’)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Η επικοινωνία των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των ενδιαφερομένων πολιτών με τις διοικητικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των Γραμματειών Σχολών και Τμημάτων, της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης, κλπ) του Πανεπιστημίου Πατρών θα γίνεται εφεξής μέσω τηλεφώνου και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (email). Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την απρόσκοπτη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων με αποφυγή της συνάθροισης προσώπων.

Aυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των πολιτών που απευθύνονται προς τις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο για εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία και ραντεβού σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να αναρτήσουν την παρούσα στον χώρο που στεγάζονται με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας και να εξασφαλίσουν το απαραίτητο προσωπικό που θα επιληφθεί της αποκλειστικής αλλά και ταυτόχρονα αποτελεσματικής τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων.

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι νεοτέρας.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Πατρών και στις ιστοσελίδες των επιμέρους μονάδων του.

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Επισυναπτόμενα: