ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΜ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ:19PROC005784421 - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 24/3/2020

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Χρήστες: