ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ:19PROC005784421 - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26/3/2020

Υπεύθυνος: 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ
Τηλέφωνο: 
2610962757
Χρήστες: