ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ:19PROC005756745 - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26/3/2020

Υπεύθυνος: 
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ
Τηλέφωνο: 
2641074213
Χρήστες: