Προκήρυξη κενών θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                        Πάτρα   20  /  3  / 2020

                                                                                                                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                                                     ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                                               ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση κενών θέσεων Καθηγητών  των Τμημάτων: 1) Χημείας, 2) Διοίκησης Επιχειρήσεων και 3) Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (με έδρα το Αγρίνιο) του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Τομέας Οργανικής Χημείας, Βιοχημείας και Φυσικών Προϊόντων
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Συνθετική Οργανική Χημεία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 250/10-3-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 10-3-2020)
ΑΔΑ: 61Σ6469Β7Θ-ΦΥΣ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15210

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Οργανωσιακή Συμπεριφορά με έμφαση στις Ποιοτικές Μεθόδους Έρευνας».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 250/10-3-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 10-3-2020)
ΑΔΑ: 6ΤΟΙ469Β7Θ-ΨΕ5     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15211

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (με έδρα το Αγρίνιο)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ρύπανση και διαχείριση εδαφικών και υδατικών πόρων σε καλλιεργούμενα εδάφη και επίδραση στην αυτοφυή χλωρίδα».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 250/10-3-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 10-3-2020)
ΑΔΑ: ΨΜΚ9469Β7Θ-7Θ4     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 15212

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις  είναι η    21  /  5  / 2020

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

Χημείας:                           e-mail: Secretary@chemistry.upatras.gr
                                         Ιστότοπος: www.chem.upatras.gr
                                         τηλ.: 2610- 996012/ 997101/ 996009
                                                    

Διοίκησης Επιχειρήσεων:     e-mail: secretar@upatras.greyannop@upatras.gr
                                             Ιστότοπος:  www.bma.upatras.gr
                                            τηλ.: 2610-969988/ 997586

     
Διοίκησης Επιχειρήσεων          e-mail: gramdeapt@upatras.gr, askepeta@upatras.gr
Αγροτικών Προϊόντων              Ιστότοπος:  www.deapt.upatras.gr
και Τροφίμων                           τηλ.: 26410-74121/74108/74109
(με έδρα το Αγρίνιο):

                                                                                                                                                         Η Πρύτανις

                                                                                                                                          ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

                                                                                                                                                                                                                

 

Κατηγορία: 
Χρήστες: