ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 08/04/2020

Προμήθεια ειδών απαραίτητων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση βάσει του άρθρου 65 παρ. 5 της ΠΝΠ 20/03/2020 (ΦΕΚ Α 68), Ενδεικτικός Συνολικός Προϋπολογισμός  54.000,00€ (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)
Οι υποψήφιοι δύνανται να προσφέρουν για το σύνολο των ομάδων της πρόσκλησης ή και για κάθε μία εκ των 22 ομάδων μεμονωμένα, όπως αυτές αναφέρονται στο συνημμένο έντυπο προδιαγραφών.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσφερθεί το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων κάθε ομάδας.
Επισημαίνεται ότι λόγω των δυστοκιών που παρατηρούνται στις παραδόσεις των εταιρειών ταχυμεταφορών, θα γίνονται αποδεκτές οι εμπρόθεσμες-(σφραγίδα ταχυδρομείου)- υποβληθείσες προσφορές που θα παραληφθούν σε έντυπη μορφή από το Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών έως και 10/04/2020

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος
Τηλέφωνο: 
2610962605
Χρήστες: