ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑΜ:19PROC005784421 - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16/4/2020

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τηλέφωνο: 
2610997768
Χρήστες: