Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου προς πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο της Διοίκησης Εκπαίδευσης. Ειδικότερα εστιάζει στη μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων στο χώρο των Επιστημών Αγωγής και Διοίκησης, με ανάπτυξη στελεχών εξειδικευμένων στους τομείς του σχεδιασμού της εκπαιδευτικής πολιτικής και της διοίκησης της εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και της Διά Βίου μάθησης.

Σκοπός του προγράμματος είναι μέσα από τη σύνθεση των πεδίων της Διοίκησης και Εκπαίδευσης να προσφέρει την απαραίτητη εξειδικευμένη γνώση και τις ικανότητες στους συμμετέχοντες, ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αναμόρφωση και ανάπτυξη της εκπαίδευσης ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της Διά Βίου μάθησης, παρέχοντάς τους μια σύγχρονη οπτική για τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διεύθυνση, τις τεχνικές ελέγχου και αξιολόγησης στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Παράλληλα με την ερευνητική του αποστολή το Π.Μ.Σ. αποβλέπει: α) στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές
στον τομέα της διοίκησης και οργάνωσης εκπαιδευτικών μονάδων και β) στην κατάρτιση εκπαιδευτικών και στελεχών της Εκπαίδευσης, αλλά και ειδικών για την ανάπτυξη και διαχείριση ανθρωπίνων και υλικών πόρων στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης πολιτικής. Οι απόφοιτοι αξιοποιούνται σε διάφορα επαγγελματικά επίπεδα και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και με τις δομές διοίκησης της εκπαίδευσης.

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. Διοίκηση Εκπαίδευσης θα είναι σε θέση να:

  1. Να γνωρίζουν τις θεμελιώδεις αρχές του μάνατζμεντ και το πως αυτές εφαρμόζονται στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
  2. Να μυηθούν στις έννοιες της εκπαιδευτικής έρευνας και να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, προκειμένου να ενισχύσουν τη συνεργατική μάθηση και να προωθούν την ερευνητική κουλτούρα στην εκπαίδευση.
  3. Να ενθαρρύνουν την παραγωγικότητα, να σχεδιάζουν και να διαμορφώνουν το εκπαιδευτικό περιβάλλον ώστε να παρέχεται η δυνατότητα αποτελεσματικής μάθησης, αξιολογώντας τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα.
  4. Να επιδεικνύουν πρότυπα και ηγετικές ικανότητες για την υλοποίηση σχεδίων δράσης με βάση τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην ≪Διοίκηση Εκπαίδευσης≫ [Master of Science (MSc) in “Education Management”]

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα (40).

Το τέλος φοίτησης ορίζεται στα 3400 ευρώ ανά φοιτητή.

Τύπος

Τμήματος

Ιστότοπος

ΦΕΚ Ίδρυσης/Επανίδρυσης

ΦΕΚ Κανονισμού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος