Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού Κλινικών Λειτουργιών Τμ. Ιατρικής

 Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού Κλινικών Λειτουργιών Τμ. Ιατρικής»

 

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: