Ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ¨Παροχή υπηρεσιών σίτισης των δικαιούχων φοιτητών στις πόλεις Πάτρα (Κουκούλι), Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αίγιο, Πύργο και Αμαλιάδα¨ για χρονικό διάστημα δύο (2) ακαδημαϊκών ετών Διακ. 3/20

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης  Σύμβασης Άνω των Ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την "Παροχή υπηρεσιών σίτισης των δικαιούχων φοιτητών στις πόλεις Πάτρα (Κουκούλι), Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αίγιο, Πύργο και Αμαλιάδα", για χρονικό διάστημα δύο (2) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (01-09-2020) και μέχρι τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (30-06-2022) με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον ακαδημαϊκό έτος (Διακ 3/20).

Ο Συστημικός αύξων αριθμός στο ΕΣΗΔΗΣ για τη Διακ. 3/20  είναι ο 91027 και όχι ο 91207, ο οποίος αναγράφεται λανθασμένα, λόγω αναριθμητισμού, στη Διακήρυξη.

Κατηγορία: 
Χρήστες: