Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για τη «Συντήρηση πρασίνου και εξωτερικών χώρων των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στις Πόλεις Πάτρα Ρίο και Κουκούλι, Αμαλιάδα, Αίγιο, Μεσολόγγι, Αγρίνιο

Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για τη «Συντήρηση πρασίνου  και εξωτερικών χώρων των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στις Πόλεις Πάτρα Ρίο και  Κουκούλι, Αμαλιάδα, Αίγιο, Μεσολόγγι, Αγρίνιο» διάρκειας δύο ετών με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1)  επιπλέον έτος.

Κατηγορία: