Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και Παρελκόμενων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2019

 Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Επαναληπτική Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την  «Προμήθεια Συστημάτων Η/Υ και Παρελκόμενων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2019 »(αριθ. Διακ. 6/20).

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: