«Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων - Α΄ Φάση έτους 2020 διάρκειας έξι μηνών ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την Επιλογή Αναδόχου/ων για την

«Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων - Α΄ Φάση έτους 2020 διάρκειας έξι μηνών ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού» (Αρ. Πρωτ. 1354/2846/15004/13-05-2020)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 28/05/2020  ημέρα Πέμπτη και ώρα: 10.00 π.μ. 

Κατηγορία: